March 22, 2023

Shivtandav Mantra Stotra Notation Sargam bhole Song Notation For Harmonium Casio Notes Flute Notes Sitar Notes

Shivtandav Mantra Stotra Notation Sargam bhole 

Jata tavi galaj jala pravaha pavi tasthale
P MR P MR P MR PM

Galeava lambya lambitam
MP M RS

bhujanga tunga malikam
Sn. R SS

Damad damad damad
MP MR RP

damnani nada vada marvayam
MR P MR PM

Chakara chand tandavam
MP M RS

tanotu nah shivah shivam
Sn. R S S

Jata kataha sambhrama
Pn nn nn

bhramani limpa nirjhari
nS° nPM n


Vilol vichi vallari viraja mana murdhani
N P MR Rn. R S


Dhagadhagadhagajjva lalalatapattapavake


Kishorachandrashekhare ratih pratikshanam mama


SAME AS JATA TAVI

NEXT LINES ARE SAME NOTATION PATTERN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *