March 22, 2023

jiv rangala sargam notes Jeev rangala dangala song notation sargam Jogva notation

जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा

प प प ध नि_ ध प, प ध नि_ ध प, प रे’ सा’रे’सा’रे’ सा’ सा’

 पिरमाची आस तू

प प परे’सा’रे’ सा’….नि_ ध प प….म”… 

जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा

प प प ध नि_ ध प, प ध नि_ ध प प प परे’सा’रे’ सा’ सा’…..

गहिवरला श्वास तू

प प परे’सा’रे’ सा’….नि_ ध प प….म”…

पैलतीरा नेशील

प पम” गरे रेग गरे रे  

साथ मला देशील

प पम” गरे रेग गरे रे  

काळीज माझं तू

सा ग प ध नि_…..ध प ध….म”..रे ग प 

सुख भरतीला आलं

प पम” गरे रेग गरे रे  

नभं धरतीला आलं

प म” प म” गरे रेग गरे रे  

पुनवंचा चांद तू

सा ग प ध नि_…..ध प ध….

जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा

प प प ध नि_ ध प, प ध नि_ ध प, प रे’ सा’रे’सा’रे’ सा’ सा’  

पिरमाची आस तू

प प परे’सा’रे’ सा’….नि_ ध प प….म”… 

जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा

प प प पम”प  म”ग_, ग_म”पधनि_ ध प प प परे’सा’रे’ सा’ सा’…..

गहिवरला श्वास तू

प प ग’_ रे’ सा’….नि_ ध प रे’

Flute piece ( G middle ):-

ग नि धनि…..ध सा’…….. 

ग नि धनि…..धध_ ध रे’…सा’….. ध_ध धग’…रे’ सा’…..नि ध नि…..  नि धनि…..रे’ प……  प ध नि सा’ नि धप ग…म”……..  

चांद सुगंधा येईल, रात उसासा देईल, सारी धरती तुझी

प प म”पनि_ ध प प…, प ध म”पनि_ ध प प, म” ग ग म” प म” ध

रुजव्याची माती तू

पप नि_ ध प म” प….. 

खुळं आभाळ ढगाळ, त्याला रुढीचा इटाळ, माझ्या लाख सजणा

प पध म”पनि_ ध प प…, प पध म”पनि_ ध प प, म” ग ग म” प म” ध

ही कांकणाची तोड माळ तू

पप नि_ ध प म”गम” प……. म”गम”…

गरे खुळं काळीज हे माजं, तुला दिलं मी आंदण

प ध नि_ रे’ रे’ रे’…ग’ रे’ग’ ग’ रे’सा’ सा’, ध नि_ धध रे’ नि_ ध….. 

तुझ्या पायवं माखीन माज्या जन्माचं गोंदण

प ध नि_ रे’ रे’ रे’…ग’ रे’ग’ ग’ रे’सा’ सा’, ध नि_ धध रे’ नि_ ध….. 

जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा

प प प ध नि_ ध प, प ध नि_ ध प, प रे’ सा’रे’सा’रे’ सा’ सा’  

पिरमाची आस तू

प प परे’सा’रे’ सा’….नि_ ध प प….म”… 

जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा

प प प ध नि_ ध प, प ध नि_ ध प प प परे’सा’रे’ सा’ सा’…..

गहिवरला श्वास तू

प प परे’सा’रे’ सा’….नि_ ध प प….म”…

पैलतीरा नेशील

प पम” गरे रेग गरे रे  

साथ मला देशील

प पम” गरे रेग गरे रे 

काळीज माझं तू

सा ग प ध नि_…..ध प ध….म”..रे ग प 

सुख भरतीला आलं

प पम” गरे रेग गरे रे  

नभं धरतीला आलं

प म” प म” गरे रेग गरे रे  

पुनवंचा चांद तू

सा ग प ध नि_…..ध प ध….

जीव दंगला, गुंगला, रंगला असा

प प प ध नि_ ध प, प ध नि_ ध प, प रे’ सा’रे’सा’रे’ सा’ सा’  

पिरमाची आस तू

प प परे’सा’रे’ सा’….नि_ ध प प….म”… 

जीव लागला, लाभला ध्यास ह्यो तुझा

प प प पम”प  म”ग_, ग_म”पधनि_ ध प प प परे’सा’रे’ सा’ सा’…..

गहिवरला श्वास तू

प प ग’_ रे’ सा’….नि_ ध प रे’

श्वास तू

सा’ सा’ सा’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *